Regelingen en afspraken op De Vuurvogel

In de schoolgids kunt u o.a. de voglende regelingen en afspraken vinden:

 • In- en uitschrijfprocedure
 • Calamiteitenplan
 • Hoofdluis
 • Tekenprotocol
 • Te laat komen
 • Vervoer kinderen onder schooltijd
 • Verkeersveiligheid rondom de school
 • School specifieke activiteiten
 • Verzekeringen
 • Buitengewoon verlof
 • etc.

 

Verzoek buitengewoon verlof
Buitengewoon verlof moet worden aangevraagd met het speciaal daarvoor bestemde formulier. Dit formulier kunt u via onderstaande link downloaden of verkrijgbaar op school bij de directie of de conciërge.
Bij de beoordeling of een aanvraag al dan niet kan worden toegewezen, baseert de directeur zich op de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd. Daarin staat dat de directeur voor gewichtige (belangrijke) omstandigheden maximaal 10 schooldagen per jaar verlof mag verlenen.
Een verzoek voor buitengewoon verlof moet vooraf schriftelijk aan de directeur worden voorgelegd. We vinden het vanuit pedagogisch oogpunt en vanwege de continuïteit belangrijk dat kinderen elke schooldag aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de vierjarigen die nog niet leerplichtig zijn.